Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1/1/2020 148 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cấu trúc chương trình gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

17/4/2019 140 lượt xem
Chương trình đào tạo Kế toán gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

10/3/2019 7 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng bao gồm các chương trình đào tạo:  
Chi tiết

University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 16 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  
Chi tiết

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

27/2/2019 246 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế - Định hướng ứng dụng.  
Chi tiết

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh

27/2/2019 221 lượt xem
Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Định hướng ứng dụng.  
Chi tiết