Quy trình thực hiện công tác đào tạo và quản lý sinh viên

7/1/2020 41 lượt xem
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN  

Thông báo về việc đăng kí tín chỉ học kì II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

7/1/2020 41 lượt xem
Theo kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:  

Quy trình thực hiện công tác đào tạo và quản lý sinh viên

7/1/2020 41 lượt xem
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN  

Thông báo về việc đăng kí tín chỉ học kì II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

7/1/2020 41 lượt xem
Theo kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học học kỳ II năm học 2019-2020 như sau: