University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 17 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  

Các khóa học ngắn hạn

7/1/2020 21 lượt xem
Hiện tại Khoa đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Định lượng triển khai các khóa học về thiết kế nghiên cứu khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu nâng cao cho giảng viên, sinh viên các ... 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1/1/2020 148 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cấu trúc chương trình gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

17/4/2019 140 lượt xem
Chương trình đào tạo Kế toán gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

10/3/2019 7 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng bao gồm các chương trình đào tạo:  

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế

9/3/2019 117 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế bao gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...  
12

University of Hawaii Executive MBA

7/1/2020 17 lượt xem
AACSB-Accredited – This is the only AACSB-accredited MBA program in Vietnam which assures a high-quality, relevant, and internationally-recognized MBA.  

Các khóa học ngắn hạn

7/1/2020 21 lượt xem
Hiện tại Khoa đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Định lượng triển khai các khóa học về thiết kế nghiên cứu khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu nâng cao cho giảng viên, sinh viên các ... 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1/1/2020 148 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cấu trúc chương trình gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp...