Biểu mẫu hồ sơ tuyển sinh

2/27/2019 11:39 AM
Khoa Kinh tế - Tài chính, kính gửi Mẫu biểu Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành theo file đính kèm như sau:
1. Đơn xin đăng ký dự thi:
Phenikaa.Donxindangky.doc
2. Mẫu sơ yếu lý lịch:
Phenikaa.Soyeulylich.doc