Quy trình thực hiện công tác đào tạo và quản lý sinh viên

1/7/2020 3:49 AM


DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

I.             TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1.1          ĐT.KHHT.QT01/ QT tổ chức đăng ký học phần và đăng ký lớp tín chỉ          

ĐT.KHHT.QT01.M01 Báo cáo tiến độ chương trình đào tạo

ĐT.KHHT.QT01.M02 Phân công gv và thời gian giảng dạy

ĐT.KHHT.QT01.M03 Kế hoạch học tập theo từng kỳ

ĐT.KHHT.QT01.M04 Đề xuất thay đổi giảng viên

ĐT.KHHT.QT01.M05 Đăng ký thêm. rút bớt học phần

1.2          ĐT.KHHT.QT02/ QT tổ chức học lại, học cải thiện

ĐT.KHHT.QT02.M01 Đơn xin đăng ký học lại, học cải thiện

ĐT.KHHT.QT02.M02 Phân công gv và thời gian giảng dạy

1.3          ĐT.KHHT.QT03/ QT tổ chức học song bằng           

ĐT.KHHT.QT03.M01 Đơn xin đăng ký học song bằng

II.            QUẢN LÝ ĐIỂM

2.1          ĐT.QLĐ.QT01/ Cấp bảng điểm   

ĐT.QLĐ.QT01.Đ01 Đơn xin cấp kết quả học tập

ĐT.QLĐ.QT01.M02 Đơn xin cấp lại bảng điểm

2.2          ĐT.QLĐ.QT02/ Công nhận kết quả học tập            

ĐT.QLĐ.QT02.M01 Đơn xin xét công nhận và chuyển học phần

ĐT.QLĐ.QT02.M02 Danh sách công nhận kết quả học tập

2.3          ĐT.QLĐ.QT03/ Xét tốt nghiệp    

ĐT.QLĐ.QT03.M01 Đơn xin xét tốt nghiệp

2.4          ĐT.QLĐ.QT04/ Nộp, nhận, in sao đề thi HP           

ĐT.QLĐ.QT04.M01 Đề thi tự luận

2.5          ĐT.QLĐ.QT05/ Xác nhận khối lượng giảng dạy    

ĐT.QLĐ.QT05.M01 Phiếu báo giảng

ĐT.QLĐ.QT05.M02 Giấy đề nghị thanh toán

ĐT.QLĐ.QT05.M03 Biên bản chấm thi kết thúc học phần

2.6          ĐT.QLĐ.QT06/ Quy trình phúc khảo bài thi           

ĐT.QLĐ.QT06.M01 Đơn xin phúc khảo

III.           QUẢN LÝ SINH VIÊN

3.1          ĐT.QLSV.QT01/ Bảo lưu kết quả học tập

ĐT.QLSV.QT01.M01 Đơn xin tạm thời nghỉ học

3.2          ĐT.QLSV.QT02/ Sinh viên thôi học            

ĐT.QLSV.QT02.M01 Đơn xin thôi học

3.3          ĐT.QLSV.QT03/ Cảnh báo kết quả học tập                                            

3.4          ĐT.QLSV.QT04/ Chuyển ngành đào tạo  

ĐT.QLSV.QT04.M01 Đơn xin chuyển ngành

3.5 ĐT.QLSV.QT05/ Khen thưởng sinh viên

ĐT.QLSV.QT05.M01 Báo cáo thành tích cá nhân

3.6 ĐT.QLSV.QT06/ Kỷ luật sinh viên

3.7 ĐT.QLSV.QT07/ Sinh viên chuyển trường

ĐT.QLSV.QT07.M01 Đơn xin chuyển trường 

3.8 ĐT.QLSV.QT08/ Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

ĐT.QLSV.QT08.M01 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

3.9 ĐT.QLSV.QT09/ Cấp bằng tốt nghiệp

3.10 ĐT.QLSV.QT10/ Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

ĐT.QLSV.QT10.M01 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

IV. SAU ĐẠI HỌC

4.1 ĐT.ĐH.SĐH.QT01/ Thi kết thúc học phần

ĐT.SĐH.QT01.M01 Danh sách lớp học phần

ĐT.SĐH.QT01.M02 Bảng điểm quá trình lớp học phần   
        

ĐT.SĐH.QT01.M03 Danh sách dự thi kết thúc học phần

ĐT.SĐH.QT01.M04 Bản ghép số báo danh – phách

ĐT.SĐH.QT01.M05 Bản ghép phách - điểm

ĐT.SĐH.QT01.M06 Bảng điểm kết thúc học phần

4.2          ĐT.SĐH.QT02/ Giao đề tài luận văn và hướng dẫn luận văn ThS   

ĐT.SĐH.QT02.M01 Danh sách phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ

ĐT.SĐH.QT02.M02 Danh sách các thầy (cô) hướng dẫn học viên

4.3          ĐT.SĐH.QT03/ Thay đổi tên đề tài, Người hướng dẫn      

ĐT.SĐH.QT03.M01 Đơn xin thay đổi đề tài

ĐT.SĐH.QT03.M02 Đơn xin thay đổi người hướng dẫn

4.4          ĐT.SĐH.QT04/ Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn

ĐT.SĐH.QT04.01 Đơn xin gia hạn

4.5          ĐT.SĐH.QT05/ Bảo vệ luận văn Thạc sĩ   

ĐT.SĐH.QT05.M01 Đơn xin bảo vệ luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M02 Lý lịch khoa học của học viên

ĐT.SĐH.QT05.M03 Nhận xét của người hướng dẫn

ĐT.SĐH.QT05.M04 Danh sách Hội đồng chấm luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M05 Nhận xét của phản biện luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M06 Biên bản chấm của Hội đồng chấm luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M07 Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng chấm luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M08 Phiếu chấm điểm của các thành viên trong Hội đồng

ĐT.SĐH.QT05.M09 Giấy mời tham gia Hội đồng chấm luận văn

ĐT.SĐH.QT05.M10 Biên bản xác nhận chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng

4.6          ĐT.SĐH.QT06/ Xét tốt nghiệp và cấp bằng                                            

4.7          ĐT.SĐH.QT07/ Nghỉ học tạm thời             

ĐT.SĐH.QT07.M01 Đơn xin nghỉ và bảo lưu kết quả

ĐT.SĐH.QT07.M02 Đơn xin học tiếp

4.8          ĐT.SĐH.QT08/ Chuyển trường cơ sở đào tạo       

ĐT.SĐH.QT08.M01 Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo

4.9          ĐT.SĐH.QT09/ Quy trình xử lý in sai thông tin trên bằng

ĐT.SĐH.QT09.M01 Đơn đề nghị sửa sai sót trên văn bằng