Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh

2/27/2019 4:25 PM

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Định hướng ứng dụng

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH,BT,TL

 

 

Phần 1: Kiến thức chung

 

6TC

QTTH

8101

Triết học

4

2

2

QTPP

8102

Phương pháp NCKH và thực hiện luận văn thạc sĩ

2

1

1

 

 

Phần2: kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

54TC

 

 

a. Kiến thức cơ sở ngành

 

 

 

Nhóm các môn bắt buộc

12 TC

 

 

QTCL

8103

Quản trị chiến lược

3

2

1

QTNL

8104

Quản trị nhân lực

3

2

1

QTQM

8105

Quản trị Marketing

3

2

1

QTPL

8201

Pháp luật kinh doanh

3

2

1

 

 

Nhóm các môn tự chọn

(Chọn 3 trong 8 học phần)

9 TC

 

 

QTTT

8204

Tài chính tiền tệ nâng cao

3

2

1

QTPK

8205

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

2

1

QTDD

8206

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

3

2

1

QTTQ

8207

Tài chính quốc tế nâng cao

3

2

1

QTVM

8208

Kinh tế vi mô nâng cao

3

2

1

QTVM

8209

Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

2

1

QTTX

8210

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3

2

1

QTCK

8211

Luật kế toán và chuẩn mực kế toán

3

2

1

 

 

b. Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

Nhóm các môn bắt buộc

12TC

 

 

QTQT

8202

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

2

1

QTQC

8203

Quản trị chất lượng nâng cao

3

2

1

QTQD

8301

Quản trị dự án và danh mục đầu tư

3

2

1

QTQL

8302

Quản trị Logistics

3

2

1

 

 

Nhóm các môn tự chọn

(chọn 3 trong 8 học phần)

9TC

 

 

QTKQ

8303

Kế toán quản trị nâng cao

3

2

1

QTĐG

8304

Định giá tài sản

3

2

1

QTTH

8305

Quản trị thương hiệu

3

2

1

QTNT

8306

Quản trị ngân hàng thương mại

3

2

1

QTPĐ

8307

Phân tích đầu tư chứng khoán

3

2

1

QTTĐ

8308

Thẩm định và tài trợ dự án

3

2

1

QTHQ

8309

Thủ tục hải quan trong kinh doanh

3

2

1

QTRR

8310

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

3

2

1

 

 

Luận văn

12 TC

 

 

Tổng cộng

60 TC