Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

2/27/2019 4:28 PM

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế - Định hướng ứng dụng

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, bài tập, tiểu luận

 

 

Phần 1: Kiến thức chung

6 TC

 

 

QLTH

8101

Triết học

4

3

1

QLPP

8102

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế

2

2

0

 

 

Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

54TC

 

 

 

 

  1. Kiến thức cơ sở ngành

 

 

 

 

 

Nhóm các học phần bắt buộc

9

 

 

QLKH

8103

Khoa học quản lý nâng cao

3

2

1

QLKT

8104

Kinh tế học nâng cao

3

2

1

QLLT

8105

Pháp luật kinh tế

3

2

1

 

 

Nhóm các môn tự chọn

(Chọn 3 trong 9 học phần)

9

 

 

QLLĐ

8201

Lãnh đạo học nâng cao

3

2

1

QLXH

8202

Xã hội học trong quản lý

3

2

1

QLTT

8203

Hệ thống thông tin quản lý nâng cao

3

2

1

QLVH

8204

Văn hóa trong quản lý và kinh doanh

3

2

1

QLĐT

8205

Kinh tế đầu tư nâng cao

3

2

1

QLQT

8206

Quản trị học nâng cao

3

2

1

QLNL

8207

Kinh tế nguồn lực tài chính nâng cao

3

2

1

QLNL

8208

Kinh tế nguồn nhân lực nâng cao

3

2

1

QLCC

8209

Kinh tế công cộng

3

2

1

 

 

  1. Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

B1. Nhóm các môn bắt buộc

12

 

 

QLNN

8210

Quản lý Nhà nước về kinh tế nâng cao

3

2

1

QLDN

8211

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

3

2

1

QLCS

8212

Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

3

2

1

QLTC

8301

Quản lý tài chính công nâng cao

3

2

1

 

 

B2. Nhóm các môn tự chọn

(chọn 4 trong 10 học phần)

12

 

 

QLCL

8302

Quản trị chiến lược nâng cao

3

2

1

QLDA

8303

Quản lý chương trình dự án

3

2

1

QLTĐ

8304

Quản lý sự thay đổi

3

2

1

QLĐP

8305

Quản lý phát triển địa phương

3

2

1

QLDV

8306

Kinh tế thương mại dịch vụ

3

2

1

QLCN

8307

Quản lý khoa học công nghệ

3

2

1

QLNT

8308

Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

2

1

QLMK

8309

Marketing địa phương

3

2

1

QLMT

8310

Kinh tế và quản lý môi trường

3

2

1

QLQT

8311

Quản lý thuế nâng cao

3

2

1

 

 

Luận văn

12

 

 

 

 

Tổng cộng

60